Az Adatkezelő adatai:

Név:                                        Zsidó Tudományok Szabadegyeteme Alapítvány

Székhely:                                 1074 Budapest, Dohány u. 32.

Weblap:                                  www.zstsz.com

Telefon:                                  06-1-268-0183

E-mail:                                   adatvedelem@zsido.com

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 

Adatvédelmi kérelmek:           amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1052 Budapest Károly krt. 20.  illetve adatvedelem@zsido.com. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                     adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás:        nem történik külföldre továbbítás.

(1) A www.zstsz.hu honlapon a Nyári Judaizmus Gyorstalpaló kurzusra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.

 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettség.

 

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

A kurzusra történő regisztráció, csoportbesorolás.

 

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Alapítvány regisztrációt segítő munkatársai, a kurzuson tanítók

 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: A kurzusok befejezéséig, illetve a jelentkezés elutasításáig.

 

(7) Érintetti jogok:

a)    hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)     törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)     a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)    bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)    tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

(8) Jogorvoslati tájékoztatás

Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

2023 / 5783 ©EMIH - MAGYAR ZSIDÓ SZÖVETSÉG